کتابی که امروز میخوایم معرفی کنیم«جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر آیت الله نائینی و شهیدصدر»نوشته ی میرزا حسین فاضلی است.

«کتاب شامل چهارفصل است که هر فصل شامل بخش هایی است،درمورد دموکراسی و مردم سالاری دینی و انواع این حکومت ها و نظریات آیت الله نائینی و شهید محمد باقر صدر دراین خصوص.

فصل اول:

این فصل توضیحی است در مورد مفاهیم و کلیات دولت و سیاست و پیشینه دموکراسی  و مردم سالاری دینی و مشروعیت و مقبولیت این دو حکومت و درادامه به نظریات پیشاهنگان سیستم نمایندگی (مردم سالاری غیر مستقیم) و زندگی نامه علمی آیت الله نائینی و شهید محمد باقر صدر می پردازد.

فصل دوم:

این فصل با بررسی انواع حکومت های رژیم  های دیکتاتور،مردم سالار و مردم سالاری دینی و توضیح اصول ،معرفه ها و اهداف حکومت های مذکور  آغاز می شود و با توضیح مفصل در مورد نظریات مر حوم نائینی و شهید محمد باقر صدر پرداخته بررسی و مقایسه ی بین دو نظریه ادامه می یابد.

فصل سوم:

دراینفصل به مشروعیت،مقبولیت جایگاه مرجعیت دینی و نقش مردم از منظر آیت الله نائینی  و آیت الله شهید محمد باقر صدر پرداخته شده است،این فصل دارای پنج مبحث است:

  1. مشروعیت در حوزه های مختلف
  2. مرجعیت دینی در نظام سیاسی اسلام
  3. مشروعیت،مقبولیت ونقش مردم  سالاری دینی از منظر مرحوم نائینی
  4. نظریه محمد باقر صدر در مباحث پیشرگفته و خلاف مردم با نظارت مرجعیت
  5. بررسی و مقایسه نظریه مرحوم نائینی و آیت الله شهید محمد باقر صدر

فصل چهارم:

دراین فصل،به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از دیدگاه آیت الله نائینی و شهید صدر،دولت می تواند وارد حریم خصوصی افراد شود؟

اگر جواب مثبت است،در چه شرایطی این کار انجام می شود؟