📚کتابی که این هفته می خواهیم معرفی کنیم، کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» نوشته احمد زید آبادی است.

📖کتابی کوتاه در مورد روند شکل گیری ساختار دولت-ملت در کشور های اروپایی و سپس بررسی آن در دوره معاصر ایران است.
🔴 کتاب حاضر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره مشروطه و پهلوی برای ایجاد دولت-ملت ایرانی، مدعی ناکامی شکل گیری این ساختار بوده و سعی در بررسی دلایل و عواقب این ناکامی دارد.
🟠مباحث مطرح شده در این کتاب برای همه آنانی که دغدغه سیاسی و اجتماعی دارند مهم است. لذا بحث و نقد درمورد مسائل مطرح شده در کتاب خصوصا برای شرایط کنونی کشور بسیار لازم است.