📚کتابی که این هفته میخواهیم معرفی کنیم کتاب«نای و نی» نوشته امام موسی صدر است.

📖این کتاب در بر دارنده مقالات و گفتارها و پیام های امام موسی صدر است. این گفتارهای متنوع در سه فصل تبویب شده اند.

🔴فصل نخست در بر دارنده مقالاتی درباره اسلام و انسان و تبلیغ دینی و سیره معصومان است.
🟠موضوعات گفتارهای فصل دوم شیعیان لبنان و مسائل در پیوند با این فرقه در لبنان است.
🟡مقاومت لبنانی و فلسطین نیز مسائلی است که در فصل سوم بدان پرداخته شده است.
🟢گفتارهای متنوع این کتاب ما را با دغدغه‌های فکری و اجتماعی و سیاسی امام موسی صدر آشنا می‌کند.