📚#پسااسلامیسم نام اثری است که به تازگی توسط "میلاد دخانچی" با هدف "بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران" منتشر شده است .

📖در این کتاب نویسنده درصدد توصیفی از نوع حکمرانی در عصرجدید تحت عنوان "استیت مدرن" برآمده و با مقایسه آن با دیگر نوع حکمرانی یعنی مدل "قبیله فرم" تلاش می کند تا تفاوت و تمایز این دو نوع جامعه سازی را نشان دهد ‌.

🔴او در ادامه به نقش مذهب در ساختن فلسفه تاریخ برای ایرانیان پرداخته و چگونگی سوژه شدن انسان ایرانی را در برابر سیطره ی امپریالیسم بیان کرده و به نقش اسلامیسیت هایی اشاره کرده که سعی داشتند با خوانشی پویا از متن کتاب مقدس و با تکیه بر سنّت حِکمی ، ضمن آشنایی با جهان مدرن و به رسمیت شناختن آن با تسخیر مکاتب فکری آن نظیر لیبرالیسم و مارکسیسم و لویاتانیسم و... از آن عبور کرده و جامعه ای با ساختاری متفاوت از آنچه که نیشن-استیت یا همان دولت-ملت خوانده می شود ، طرح ریزی کنند.
🟠دخانچی در ادامه به چگونگی روبه ضعف گراییدن این تکاپوی معرفتیِ اسلامیست ها پس از انقلاب اسلامی روی آورده و آثار و پیامدهای زدوده شدن این تقلّای فکری را برشمرده و اشتباه عمده ی این سطحی نگری در یکسان انگاری یا مطابقت سازی یا مصادره کردن استیت به نفع مذهب را نشان داده است .
در پایان نگارنده با مطرح کردن مفهوم #پسااسلامیسم دعوت به احیا ، نقد و تنقیح یک نهضت معرفتی ، فرهنگی و سیاسی می کند که در دهه ۴۰ و ۵۰ بدنبال پارادایم سازی جدید بود و می توان از آن با عنوان اسلامیسم یاد کرد .
🟡او در همین راستا به وجوه ایجایی پسااسلامیسم جهت مواجهه با استیت مدرن و چالش های حکمرانی موجود می پردازد.