👈 جلسه سوم: قیمت گذاشتن بر روی زندگی
💠 هر هفته با یک قسمت از جلسات عدالت مایکل سندل همراه باشید.
🎥 درس گفتار های عدالت، مایکل سندل، دانشگاه هاروارد با زیر نویس فارسی


امروزه کمپانی‌ها و دولت‌ها اغلب منطق فایده‌گرایی جرمی بنتهام را به نام تحلیل هزینه-فایده استفاده می‌کنند. مایکل سندل برخی از پروندهای قضایی معاصر را مطرح می کند که تلاش کرده‌اند با محاسبه هزینه-فایده، ارزش دلاری برای جان انسان تعیین کنند. این پرونده‌ها باعث شدند مخالفت‌های زیادی با منطق فایده‌گرایی (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) برانگیخته شود. آیا ما همیشه باید به شادی اکثریت، وزن بیشتری بدهیم حتی اگر اکثریت بیرحم و فرومایه باشند؟ آیا می‌توان همه‌ی ارزش‌ها را با مقیاس مشترکی مثل پول سنجید و مقایسه کرد؟
برای دسترسی به فیلم به کانال انجمن مراجعه کنید .