💠 هر هفته با یک قسمت از جلسات عدالت مایکل سندل همراه باشید.

💠 جلسه پنجم: آزادی انتخاب

سندل مفهوم حقوق فردی را از دیدگاه آزادی گرایان معرفی می کند. با توجه به اینکه در این دیدگاه فقط دولت حداقلی قابل قبول است، آزادی گرایان بحث می کنند که دولت نباید قدرت قانونی برای اعمال در موارد زیر را داشته باشد:
۱- محافظت مردم از خودشان با بستن کمربند ایمنی.
۲- تحمیل کردن ارزشهای اخلاقی تعدادی از مردم بر روی کل جامعه.
۳- بازتوزیع درآمد از طریق گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا.
سندل ضمن آوردن مثال از بیل گیتس و مایکل جردن به اندیشه ی آزادی گرایان در مورد گرفتن مالیات می پردازد. آزادی گرایان معتقدند گرفتن مالیات به منظور باز توزیع ثروت (گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا) برابر است با اعمال کار اجباری.

برایدسترسب به فیلم به کانال انجمن مراجعه کنید.